स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध जानकारीः

0Shares

June 19- नयाँ कोरोना भाइरसको बारेमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइट https://covid19.mohp.gov.np/#/ https://covid19.mohp.gov.np/?fbclid=IwAR1Zqb2Ufw72jFnrbTjdqi6hNILYy6aFuABPgpkgOhU2SjXG3SI8BGFeo_U#/

0Shares