Health and SafetyResearch

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध जानकारीः

0Shares

June 19-

नयाँ कोरोना भाइरसको बारेमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइट

https://covid19.mohp.gov.np/#/

https://covid19.mohp.gov.np/?fbclid=IwAR1Zqb2Ufw72jFnrbTjdqi6hNILYy6aFuABPgpkgOhU2SjXG3SI8BGFeo_U#/

0Shares

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button